Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring.

Hoe gaan wij om met je privacy?
Voor Stichting KopGroep Bibliotheken is de bescherming van je persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren je privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je (in de bibliotheek, via de website of anderszins) aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We trainen onze medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?
In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Je kunt hierbij denken aan: naam, adres, gekochte toegangskaarten, leenhistorie of voorkeuren die je bij ons hebt opgegeven.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor het uitvoeren van het door jou afgesloten bibliotheekabonnement, waaronder de registratie van de door jou geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de contributie. De persoonsgegevens worden twee jaar na beëindiging van het abonnement automatisch verwijderd.
• Om aanvullende diensten aan te kunnen bieden via onlinebibliotheek.nl (e-books, de Luisterbieb en online cursussen) en het lenen bij andere bibliotheken.
• Om met jou in contact te treden en te reageren op door jou gestelde vragen.
• Om je te informeren over praktische zaken rondom een activiteit (als je je hiervoor hebt aangemeld) of een vervolg daarop.
• Om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
• Voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven (als je je hiervoor hebt aangemeld).
• Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening.
• Om marktonderzoek te doen, zodat we beter kunnen inspelen op je wensen.
• Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer je ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.  

Doorgifte aan derden
Je gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op rust.

In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:
• Lenen bij een andere bibliotheek
• Bij aanmelding op onlinebibliotheek.nl
• Bij door ons ingeschakelde leveranciers
• Op grond van wettelijke verplichtingen

Lenen bij een andere bibliotheek
Via interbibliothecair leenverkeer kun je materialen opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Dan zijn wij genoodzaakt om enkele van je persoonsgegevens (naam en pasnummer) door te geven aan de betreffende bibliotheek. De verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens ligt dan bij deze externe bibliotheek.

Onlinebibliotheek.nl
Als lid van KopGroep Bibliotheken kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van je lidmaatschapsgegevens van KopGroep Bibliotheken aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Als je gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl kun je voor je rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. Je kunt daarvoor gebruik maken van modelbrieven.

Door ons ingeschakelde leveranciers

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (een statistische analyse maken of een mailing verzorgen). In die situaties zullen we met die derde(n) afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen je gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om je gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.

Cameratoezicht
Wij passen cameratoezicht toe voor de bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers, de beveiliging van gebouwen en het vastleggen van incidenten. Cameratoezicht vindt altijd zichtbaar en aangekondigd plaats. De gemaakte opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden maximaal vier weken bewaard, tenzij de beelden opgeslagen moeten worden voor verdere afhandeling.

Website
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die je computer ontvangt wanneer je onze website bezoekt. Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten Google Analytics en Adobe Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Deze hebben we nodig om ons te verantwoorden aan de gemeenten die ons subsidiëren. In de instellingen van je browser kun je ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, dit kan wel de functionaliteit van bibliotheekdiensten beïnvloeden.

Nieuwsbrief
Maandelijks versturen we een digitale nieuwsbrief waarvoor je je kunt aanmelden bij inschrijving of via onze website. Je kunt je te allen tijden weer afmelden door op de link 'afmelden' onderaan de nieuwsbrief te klikken. Het open- en klikgedrag van de nieuwsbrief gebruiken we om de kwaliteit te verbeteren.

Meldplicht datalekken
Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij (het vermoeden van) een ernstig datalek. Soms moeten wij het datalek ook melden aan betrokkenen. Wij hebben interne procedures om datalekken zoveel mogelijk te voorkomen.

Gebruik van je gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (ontwikkelen van activiteiten die aansluiten bij je interesses) en onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Als je niet wilt dat jouw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt je dit kenbaar maken via privacy@kopgroepbibliotheken.nl. Wij zullen dan het gebruik van je gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

CBS
Samenwerking tussen de bibliotheek en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
De bibliotheek levert persoonsgegevens van leden aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken. Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS je persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.  

Persoonsgegevens die wij delen met het CBS:
geboortedatum/ geslacht/ laatste inschrijfdatum/ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is/ 6-positie postcode/huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing)/ de werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft. Het CBS gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om, zodat ze goed beschermd zijn. Meer informatie hierover kun je lezen in de Privacyverklaring van het CBS.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door KopGroep Bibliotheken of als je deze gegevens wilt inzien of wijzigen, kun je contact opnemen via privacy@kopgroepbibliotheken.nl. Wij kunnen daarbij om een kopie van je legitimatie vragen. Het kan zijn dat er kosten zijn verbonden aan je verzoek.

Wijzigingen
Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast.

KopGroep Bibliotheken kan je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij vooraf contact met je opnemen om je hiervan op te hoogte te stellen.

Contactgegevens
Stichting KopGroep Bibliotheken
Keizersgracht 94
1781 BB Den Helder
0223-623859
KvK 37132850

Stichting KopGroep Bibliotheken is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 26 februari 2021