Disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Stichting KopGroep Bibliotheken ("KopGroep Bibliotheken"), alsmede op de op of via deze website ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de "Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid

De website van KopGroep Bibliotheken wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan KopGroep Bibliotheken niet garanderen dat de website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. KopGroep Bibliotheken kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

KopGroep Bibliotheken is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KopGroep Bibliotheken

Informatie van derden

De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. KopGroep Bibliotheken is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

KopGroep Bibliotheken is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de Informatie berusten bij KopGroep Bibliotheken of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op de website of in de Informatie, mag je de website en de informatie raadplegen en daarvan kopie├źn maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van KopGroep Bibliotheken  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

KopGroep Bibliotheken behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 november 2012.