Algemeen Nut Beogende Instelling

Blik op School 7 vanuit de Beatrixstraat

KopGroep Bibliotheken is een officiële ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling – zonder winstoogmerk. Stichting KopGroep Bibliotheken geeft hieronder inzicht in haar doelstellingen en bestedingen.

Naam:

Stichting KopGroep Bibliotheken

Adres:

Keizersgracht 94, 1781 BB Den Helder

Postadres:

Postbus 493, 1780 AL Den Helder

Fiscaal nummer:

817941915

KvK nummer:

37132850

Bestuurssamenstelling:

directeur-bestuurder: A.E. Ruder

Raad van Toezicht:

S. Pauw, voorzitter

P. Verbruggen

R. Zoon

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel:

a. Het bevorderen en instandhouden van openbare bibliotheekvoorzieningen, zoals bedoeld in het Statuut voor de openbare bibliotheek dat op 13 december 1990 is vastgesteld door de ledenvergadering van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, in alle gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland;

b. Het oprichten en instandhouden van centra voor kennis, cultuur, educatie en informatie;

c. Het verrichten van alle verdere handelingen die met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

Beloningsbeleid bestuur en personeel:

CAO Openbare Bibliotheken.

Leden van de Raad van Toezicht maken gebruik van een vacatieregeling. Deze regeling is op verzoek ter inzage.

Beleidsplan:

Zie strategisch kader 2022-2025

Jaarverslag/activiteitenverslag:

Zie jaarverslag 2022

Zie jaarrekening 2022

Financiële verantwoording:

Zie formulier publicatieplicht ANBI